THƯƠNG HIỆU BA HUÂN

Hệ thống nông trại và nhà máy đạt chuẩn quốc tế

Người sáng lập

Nông trại và Nhà máy Ba Huân