Hình ảnh nổi bật

Hồ sơ chứng nhận

Ba Huân tạo dựng uy tín với nông dân; xây dựng mối quan hệ chiến lược với các tổ chức, cá nhân trong Hệ sinh thái nông nghiệp trong và ngoài nước.